Про нас

План роботи Ресурсного центру національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді «Патріот» у 2016 р.

Зміст

Термін

Відповідальні

1.

Участь у науково-методичних конференціях, форумах, семінарах.

протягом року

Моїсеєв С.О.

Члени кафедри

2.

Консультування керівників опорних шкіл і Ресурсних центрів

постійно

Назаренко Л.М.

3.

Адміністрування сайту РЦ «Патріот»

постійно

Моїсеєв С.О.

Члени кафедри

4.

Організація підготовки та проведення Фестивалю добрих справ «З Україною в серці»

березень-квітень

Моїсеєв С.О.

Члени кафедри

5.

Участь у Другому турі обласного Фестивалю «Простір щасливого дитинства»

червень

Моїсеєв С.О.

Кузьміч Т.О.

Назаренко Л.М.

6.

Круглий стіл за участю керівників опорних навчальних закладів і ресурсних центрів, педагогів, представників батьківської громадськості з теми: «Виховання патріота-громадянина засобами родинно-шкільного виховного простору»

жовтень

Моїсеєв С.О.

Гусь Т.Й.

Члени кафедри

7.

Презентація монографії «Система національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді: досвід, виклики сьогодення та перспективи діяльності»

листопад

Назаренко Л.М.

Кузьміч Т.О.

8.

Співпраця з ресурсними центрами області та інших регіонів України

постійно

Назаренко Л.М.

9.

Висвітлення регіонального перспективного педагогічного досвіду з питань організації національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у ЗМІ

постійно

Назаренко Л.М.

Асламова Т.А.

10.

Розробка програми спецкурсу «Я і світ навколо мене» та створення посібника для учнів 8 класів.

І півріччя

Назаренко Л.М.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ «ПАТРІОТ»

кафедри теорії і методики виховання

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

І Загальні положення

 • 1.1.Це положення визначає основні завдання, напрями діяльності та повноваження ресурсного центру національно-патріотичного виховання дітей і молоді «Патріот». кафедри теорії і методики виховання Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» (далі – РЦ «Патріот»).
 • 1.2. РЦ «Патріот» діє при кафедрі теорії і методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
 • 1.3. Ресурсний центр має назву «Патріот», що відображає основні напрями його діяльності – науково-методичний супровід національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в закладах освіти регіону і професійного розвитку педагогів-вихователів.
 • Положення про РЦ «Патріот» розглядається на засіданні кафедри теорії і методики виховання та затверджується вченою радою КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
 • 1.4. РЦ «Патріот» не є юридичною особою.
 • 1.5. У своїй роботі РЦ «Патріот»керується чинним законодавством України, Статутом КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» і цим Положенням.

1.6. Діяльність РЦ «Патріот» будується на таких принципах: неперервності;

поєднання національних освітніх традицій та найкращого світового досвіду;

гнучкості у реагуванні на суспільні зміни і прогностичності; інноваційності; системності; послідовності; професіоналізму; гуманізму; законності; справедливості; суспільної доцільності; відповідальності; толерантності; посередництва, відкритості.

 • 1.7. Для роботи в РЦ «Патріот» залучаються науково-педагогічні працівники КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» та інших наукових установ, найбільш досвідчені педагоги, працівники соціально-психологічних служб, а також представники громадських організацій та волонтери.

ІІ Мета діяльності РЦ «Патріот»

2.1. Метою діяльності РЦ «Патріот» є науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів-вихователів і національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у закладах освіти регіону.

2.2. Пріоритетними завданнями діяльності РЦ «Патріот» є:

üреалізація державної політики у сфері національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;

 • науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи національно-патріотичного спрямування у загальноосвітніх та позашкільних закладах;
 • науково-методична підтримка інформальної освіти педагога-вихователя та розвитку його професійних базових компетентностей;
 • координація роботи ресурсних центрів національно-патріотичного спрямування районного та шкільного рівня;
 • розробка методичних і навчально-інформаційних матеріалів для роботи шкільних Центрів (кімнат) школяра з національно-патріотичного виховання;
 • забезпечення оперативного інформаційно-методичного, психолого-педагогічного консультування батьків, педагогів, представників громадськості з питань організації національно-патріотичного виховання учнів через веб-середовище;
 • налагодження співпраці з громадськими організаціями, асоціаціями, фондами та службами, зацікавленими у вихованні громадянина-патріота;
 • узагальнення перспективного педагогічного досвіду з національно-патріотичного виховання дітей і учнівської молоді та створення відповідного банку даних;
 • практична підготовка педагогів-тренерів для викладання спецкурсів, факультативів, організації проектної діяльності за напрямом національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;
 • популяризація інноваційних виховних технологій національно-патріотичного спрямування через видавничу продукцію та проведення різноманітних майстер-класів, тренінгів, семінарів, вебінарів, конференцій, фестивалів, конкурсів тощо.

2.2. РЦ «Патріот» надає такі послуги:

- інформаційні (інформаційна підтримка національно-патріотичного виховання дітей і учнівської молоді в родині та навчальних закладах, висвітлення діяльності РС «Патріот» та досвіду виховної діяльності навчальних закладів на сайті академії та у ЗМІ);

- консультаційні (проведення консультацій для керівників, педагогів, методистів, батьків, громадських діячів, волонтерів тощо з окремих питань національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді);

- посередницькі (допомога у налагодженні контактів із громадськими організаціями, асоціаціями, фондами, службами, чиї ресурси можуть бути задіяні в роботі над реалізацією напрямів національно-патріотичного вихованнядітей та учнівської молоді);

- просвітницькі (проведення семінарів, вебінарів, тренінгів для педагогів, батьків; організація тематичних акцій, оглядів, фестивалів, популяризація життєвого досвіду громадян, які виявили громадянську та патріотичну позицію та можуть слугувати прикладом для наслідування молоддю).

ІІІ. Пріоритетні напрями та форми роботи РЦ «Патріот»

3.1. Пріоритетні напрями роботи РЦ «Патріот»:

 • вивчення, узагальнення та задоволення запитів педагогічних і керівних кадрів, методистів різних категорій та інших працівників системи освіти регіону з розвитку професійних компетентностей, необхідних для ефективної організації національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;
 • здійснення заходів з метою професійного розвитку педагогічних, керівних і методичних кадрів;
 • розробка методичних ресурсів інноваційного характеру;
 • організація різноманітних форм науково-методичної роботи з педагогами;
 • забезпечення мережевої взаємодії навчальних закладів, педагогічних і керівних кадрів засобами веб-середовища.

3.2. Форми роботи РЦ «Патріот»:

 • індивідуальне науково-методичне консультування;
 • тренінги;
 • навчально-практичні семінари, вебінари, науково-методичні конференції, «круглі столи» тощо;
 • створення мережевих спільнот (шкільні, позашкільні Центри, «кімнати школяра», РС «Паторіот») та забезпечення їхньої взаємодії;
 • видавнича діяльність;
 • ресурсна підтримка та супровід професійної діяльності педагогів;
 • методичні, культурно-просвітницькі, і соціальні проекти за напрямами національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;
 • виставкова діяльність;
 • грантова діяльність.

ІV. Організаційна структура та управління РЦ «Патріот»

4.1. Керівником РЦ «Патріот» є завідувач кафедри теорії і методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

4.2. До складу РЦ «Патріот» на добровільній основі входять: завідувач науково-методичного відділу виховної роботи, викладачі кафедри теорії і методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; найбільш досвідчені педагогічні працівники позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, представники громадськості, державних служб (за потребою).

4.3. Керівник РЦ «Патріот»:

 • розробляє План роботи РЦ «Патріот», який обов'язково погоджує з проректором із наукової роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
 • організовує роботу РЦ «Патріот», несе відповідальність за її результати;
 • надає пропозиції ректору КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» щодо поліпшення умов організації національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, підвищення професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів;
 • висвітлює роботу РЦ «Патріот» на засіданнях науково-методичної та вченої рад КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
 • висвітлює діяльність РЦ «Патріот» у ЗМІ, на сайтах РЦ «Патріот» та КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
 • приймає самостійні оперативні рішення щодо надання інформаційних послуг у межах своєї компетенції;
 • використовує для реалізації мети діяльності РЦ «Патріот» кошти з різних джерел, не заборонених чинним законодавством;
 • залучає до проведення заходів науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, наукових установ, закладів післядипломної освіти, інших ресурсних центрів, а також досвідчених керівників і педагогів.

V. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення РЦ «Патріот»

 • 5.1.Послуги, що надаються РЦ «Патріот», здійснюються на безоплатній основі.
 • 5.2. Для здійснення ефективної діяльності РЦ «Патріот» використовує матеріальну базу та інформаційно-бібліографічні ресурси КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
 • 5.3. РЦ «Патріот» має право використовувати засоби, отримані в результаті грантової діяльності при наданні додаткових платних освітніх послуг, на організацію своєї діяльності згідно з чинним законодавством та статутом КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
09.11.2015
1347
Меньше минуты

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...